Om parken

Kontakt oss: post@syvsostrepark.no

Besøk vår Facebookgruppe Syv Søstre natur- og kulturpark.

Landskapsområdet fra Tjøtta til Søvik med tilliggende øyer sør i Alstahaug kommune, er rik på kulturhistorie og naturverdier. Blant annet er området kjent for sin vikinghistorie, krigshistorie, Petter Dass museet, et nydelig og veldrevet kulturlandskap (som for eksempel Blomsøy-Hestøy-Skålvær, som har status som ett av Norges 22 utvalgte kulturlandskap), samt en flott skjærgård og sagnomsuste fjell med rikelige turmuligheter.

Et fellestrekk i det definerte landskapsområdet er at potensialet i form av historie, kultur og natur ikke på langt nær er utnyttet. Pr dags dato er tilretteleggingen for turister begrenset, både når det gjelder basisbehov og opplevelsestilbud. Mange severdigheter kommer ikke godt nok fram og det er stort potensiale i at flere muligheter og ideer kan bidra til ny næringsaktivitet og verdiskaping. Dette gir grunnlag for utvikling av både reiselivsnæring og områdets attraktivitet som bosted og levested.

Et av hovedmålene for Syv Søstre natur- og kulturpark er å tilrettelegge området bedre for turister og lokalbefolkning, samt bidra til næringsutvikling, verdiskaping og bolyst i det definerte området

Les mer om det nasjonale parkkonseptet på hjemmesiden til Norske Parker.

Organisering

Parken er i etableringsfasen, og det er etablert et toårig prosjekt finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune og Helgeland Regionråd. I tillegg bidrar Bioforsk Nord Tjøtta og Alstahaug kommune med egenkapital, samt næringslivet, lag, beitebrukere m.m. med egeninnsats. Alstahaug kommune er eier av prosjektet og Bioforsk Nord Tjøtta har prosjektledelse og sekretariat.

Det er etablert et styre for prosjektet som skal sikre parkens framgang og formell forankring. Styret består av:

 • Bård Anders Langø (styreleder), Alstahaug kommune
 • Inger Hansen/Annette Bär (sekretariat), Bioforsk Nord Tjøtta
 • Annie Marskar Henriksen, Hestøysund
 • Anette Jåstad, Ervika Besøksgård Mindland
 • Sissel Eide Aasen, Tjøtta
 • Irena Jovic, Petter Dass Museet
 • Lyder Sund, Trofors/Sentrum næringshage

Det er dannet arbeidsgrupper som i prosjektperioden jobber med konkrete problemstillinger, tiltak og aktiviteter innen hver av parkens satsingsområder:

 • Profilering og markedsføring

Målsettingen for arbeidsgruppen for profilering og markedsføring, er å forankre Syv Søstre natur- og kulturpark innen næring og befolkning.

Sjekk parkens Fotokonkurranse. Bli med og synliggjør nærområdet og ha samtidig muligheten til å vinne et gavekort på kr. 1000,-

 • Bolyst og samfunnsutvikling

Arbeidsgruppen for bolyst og samfunnsutvikling har som målsetting å finne måter å bruke landskapsparkstatusen som fortrinn for økt næringsutvikling, bolyst, aktivitet og identitetsbygging.Konkrete tiltak vil være motivasjonsseminar, kunnskapsbygging om parkområdet og hva det har å tilby, kulturarrangementer, samt bedre samferdsel og kommunikasjon.

 • NaTur og Landskap

Arbeidsgruppen for NaTur og landskap har som målsetting å tilrettelegge for et åpent og godt skjøttet kulturlandskap med aktivt landbruk. Naturen gir muligheter for rekreasjon, trim og gode opplevelser. Arbeidsgruppen vil fokusere på behovet for å styrke tilgjengeligheten til området, både på land og fra sjø.Konkrete tiltak vil være å arrangere en krattryddedag rundt kulturminner og for å forbedre utsikten langs veien. Det vil også være aktuelt å oppgradere stinettet.

 • Kultur og historie

Arbeidsgruppen for kultur og historie har som målsetting å tilby informasjon rundt kultur og historie for turister og befolkningen. Konkrete tiltak vil være informasjonstavler, skoleprosjekter, samt bookingbare aktiviteter.

Legg igjen en kommentar